Burgas Burgas Burgas Burgas

Полезна информация

Наредби:
- Правилник;
- Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи;
- Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 2017г.